“WordPress” saýtlary üçin “Facebook” gyssagly makalalary - “Semalt” hünärmeni

Biziň hemmämiz diýen ýaly sosial media, esasanam “Facebook” -da ýazgylarymyzyň ygtybarlylygyny, paýlaşmagyny, halanmagyny, teswirlerini we görnükliligini gazanmagyny isleýäris. Şol bir ajaýyp netijeleri isleýän bolsaňyz, “ Semalt” uly müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Jek Miller ýazan bu gollanma gözleýän zadyňyzdyr. Bu ýerde köp sanly paýlaşyk we onlaýn görmek üçin sosial media makalalaryny we Facebook gyssagly makalalaryny nädip durmuşa geçirmelidigini aýdarys.

“Facebook” dessine makalalar näme?

Ilki bilen, “Facebook” gyssagly makalalarynyň nämedigini bilmelisiňiz. Iki ýyl töweregi wagt bäri bular onlaýn meşhurlyk gazandy we üstünlik gazandy. “Facebook” gyssagly makalalary we aýratynlyklary barada köp täzelikleri ýaýratdy. Olar web sahypalaryňyzy we ähli makalalaryňyzy birnäçe minutyň içinde optimizirlemek üçin döredildi. Dürli tehnologiýa hünärmenleri, “Facebook” dessine makalalarynyň adaty makalalardan on esse çalt ýüklenýändigini öňe sürýärler we ykjam enjamlardan köp sanly pikir aljakdygyňyz üçin bu siziň üçin gowy zat. Sahypaňyzyň tizligini we umumy öndürijiligini ýokarlandyrmak üçin “Facebook” -dan gyssagly makalalary almaly, ýöne bu hemmeler üçin bolup bilmez. Şeýlelik bilen, ýeriňize laýyk gelýändigini ýa-da ýokdugyny barlamagy maslahat berýäris. Mahabatlaryňyzy ulanyp, “Facebook” -yň birnäçe sahypasynda görkezip bilersiňiz. Derrew makalalar bilen şol mahabatlara aňsatlyk bilen basylýar we köp pul gazanyp bilersiňiz. “Facebook” gyssagly makalalaryň gönüden-göni mahabatlandyrylmagyna ýol bermeýändigini öňe sürýär. Diýmek, beýleki platformalar we dürli sosial media kampaniýalary arkaly sahypaňyza iň köp täsir etmeli bolarsyňyz.

“WordPress” üçin “Facebook” gyssagly makalalarynyň artykmaçlyklary

“Facebook” dessine makalalary ýüklemek aňsat we ykjam enjamlarda aňsatlyk bilen görüp bolýar. Olarda mahabat bar we size köp pul alyp biler. Google analitikasy bilen gowy işleýärler we sosial mediýada paýlaşylmagy has ähtimal.

“WordPress” üçin “Facebook” dessine makalalarynyň kemçilikleri

“WordPress” üçin “Facebook” dessine makalalarynyň käbir artykmaçlyklary bar bolsa, kemçilikleri hem bar. Mysal üçin, mazmunyňyza gözegçilik etmegi çäklendirýärler we sahypaňyzyň dizaýnyna täsir edip biler. Şol makalalary sosial media web sahypalarynda paýlaşanyňyzda käbir mahabatlar dogry görkezilmeýär.

WordPress saýtlaryna Facebook gyssagly makalalary goşmak

WordPress saýtlaryňyza derrew Facebook makalalaryny goşmak isleseňiz, resmi plagini gurmaly we “Facebook” -yň düzgünlerine laýyklykda sazlamalaryny sazlamaly bolarsyňyz. Resmi gyssagly makalalar plugin WordPress-de bar we RSS ýazgylaryňyz bilen aňsatlyk bilen gurup bolýar. Diňe ony gurnamaly we doly işjeňleşdirmek üçin pluginiň dem alyş opsiýasyna ýa-da gözleg opsiýasyna başlamaly.

“Facebook” sahypaňyzda ýa-da web sahypaňyzda köp sanly pikir döretmek isleseňiz, RSS ýazgylaryny plugine goşmak gaty möhümdir. Şeýle hem, birnäçe minutyň içinde köp sanly yzarlaýjy we janköýer bolmak üçin sosial media profilleriňiz bilen RSS iýmitini sazlap bilersiňiz.

Bu proses gaty çylşyrymly we köp wagt we güýç talap edip biler. Şeýlelik bilen, sahypaňyzyň onlaýn görünmegini ýokarlandyrmak üçin aladalanmak we ähli meseleleri çözmek hökman däl.

mass gmail